Postkeynesiläisyys ja raha-aktivismi Suomessa

Postkeynesiläinen sekä uuschartalistinen talousteoria ovat suomalaisessa talouskeskustelussa erittäin huonosti tunnettuja teoriasuuntauksia. Suomalaisissa yliopistoissa taloustieteen opiskelijat voivat törmätä näihin koulukuntiin vain sattumalta. Taloustieteen korkeakouluopetusta hallitsee nimittäin sekä perus- että jatko-opintojen osalta uusklassinen talousteoria eri suuntauksineen. Tästä syystä ei olekaan ihme, että tässä blogissa esitetyt analyysit tuntuvat suomalaisista lukijoista vierailta. Usein niinkin vierailta, että blogin satunnaiset lukijat ovat valmiita niputtamaan analyysimme osaksi viimeaikoina kohtalaisen suuren suosion Suomessa saavuttanutta raha-aktivismia.

Jatka artikkeliin Postkeynesiläisyys ja raha-aktivismi Suomessa

Neutraalin rahan kirous

Valtavirtaisen taloustieteen ongelmat ovat tulleet laajempaan tietoisuuteen viime vuosien taloudellisessa myllerryksessä.  Suurta kummastusta on herättänyt erityisesti se, että vuoden 2008 aikana kärjistynyttä finanssikriisiä ja sitä seurannutta globaalia talouskriisiä ei pystytty näkemään ennalta. Kriisi tuntui tulleen lähestulkoon kaikille taloustieteilijöille täydellisenä yllätyksenä.

Taloustieteen epäonnistumisen taustalla oli ensisijaisesti kyvyttömyys ymmärtää nykymuotoista rahoitustodellisuutta.  Taloustieteilijät eivät myöskään ymmärtäneet rahoitusmarkkinoiden yhteyttä tuotantoon ja vaihdantaan eli niin kutsuttuun reaalitalouteen. Tämä ei ole kuitenkaan yllättävää, kun tarkastellaan lähemmin valtavirtaisen taloustieteen peruslähtökohtia ja ennen kaikkea rahan roolia ortodoksisessa talousteoriassa.

Jatka artikkeliin Neutraalin rahan kirous

Satuja joihin uskotaan

Euroopan talouskriisi on jälleen viime päivinä syventynyt, kun Irlannin valtion velkakirjojen luottoluokitus laskettiin roskalainakategoriaan ja epäluulo Italiaa kohtaan on voimistunut. Edelleenkin ainoana ratkaisuna esitetään yhä rankempaa vyönkiristyskuuria yhä useammissa euromaissa, vaikka toistaiseksi vyönkiristysohjelmat ovat ainoastaan syventäneet talouskriisiä kaikissa kriisimaissa.

Vyönkiristysohjelmien tavoitteena on vähentää kriisivaltioiden velkataakkaa ja tällä tavalla parantaa niiden luottokelpoisuutta. Euroalueen päätöksentekijät ilmeisesti uskovat, että tämän jälkeen kriisivaltiot saavat yksityiseltä pankkisektorilta lainaa huokeammalla korolla. Jatka artikkeliin Satuja joihin uskotaan

Valtio, raha ja aikapankki

Raha- ja talous -blogissa esitetyt analyysit ja näkemykset rahatalousjärjestelmän toiminnasta ovat herättäneet kiinnostusta myös suomalaisen kansalaisyhteiskunnan piirissä. Viime vuosien aikana Suomeen rantautuneessa aikapankkiverkostossa toimivat ihmiset ovat nähneet yhtäläisyyksiä blogissamme esitettyjen ajatusten ja aikapankkifilosofian välillä.

Jatka artikkeliin Valtio, raha ja aikapankki

Korosta

Rahatalousjärjestelmän paljastuttua velkajärjestelmäksi, jossa jokaista varallisuuserää vastaa samansuuruinen velkaerä, on hämmennystä alkanut monien ajatuksissa herättää velasta perittävä korko. Jos kotitalouden tai yrityksen on maksettava ottamastaan lainasta korkoa pankille, eikö ole väistämätöntä, että velkojen maksu pankin luomasta rahavarallisuudesta tulee mahdottomaksi ja maksaakseen velkansa korkoineen taloudellisten toimijoiden on otettava lisää velkaa? Asiaa on syytä tarkastella kaksinkertaisen kirjanpidon ja yksinkertaisen esimerkin avulla (taulukko 1).

Esimerkissämme on kolme taloudellista toimijaa, joista pankki toimii sekä velkasuhteiden rahallistajana että voittoa tavoittelevana yrityksenä. Taloudellinen toiminta käynnistyy hyödykkeitä tuottavan yrityksen tekemällä tuotantopäätöksellä. Tuotannon toteuttaakseen yritys kääntyy sekä pankin että kotitalouden puoleen. Pankista yritys lainaa 2000 rahayksikköä, jolla se maksaa kotitaloudelle tämän myymästä työpanoksesta (A). Kotitalous tallettaa palkkatulonsa pankkiin, jolloin pankin tase on tasapainossa (A).

Jatka artikkeliin Korosta

Keskuspankkiraha ja valtion kulutus

Suomen Pankin viestintäpäällikkö Mika Pösö ottaa osaa keskusteluun keskuspankkirahan merkityksestä nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä Aamulehdessä julkaistussa kirjoituksessaan. Pösö nostaa esiin monia kiinnostavia kysymyksiä keskuspankkirahasta, valtioiden velkaantumisesta sekä valtion kulutuksesta, jotka liittyvät keskeisesti tässä blogissa esitettyihin argumentteihin. Siksi kirjoitus tarjoaa oivallisen alustan jatkokeskustelulle ja rahatalousjärjestelmän mekanismien yksityiskohtaisemmalle tarkastelulle.

Helsingin sanomien vieraskynäartikkelissa totesimme, että nykyinen rahatalousjärjestelmä ei voi toimia ilman keskuspankkirahaa. Myös Pösö vahvistaa keskuspankkirahan roolin rahoitusinstituutioiden välisessä kanssakäymisessä. Koska pankit eivät hyväksy keskinäisissä rahasiirroissa toisten pankkien luomaa velkarahaa, on niiden turvauduttava keskuspankkirahaan viimekätisenä maksuvälineenä.

Toisin kuin yleisesti luullaan, keskuspankkiraha ei synny talletettaessa liikepankkien luomaa velkarahaa keskuspankin tilille. Keskuspankkirahaa voi luoda ainoastaan keskuspankki, minkä myös Pösö kirjoituksessaan vahvistaa. Keskuspankki voi nykyjärjestelmässä luoda rahaa periaatteessa kahdella tavalla. Se voi joko lainata rahaa liikepankeille tai vaihtoehtoisesti ostaa pankkien hallussa olevia velkakirjoja keskuspankkirahalla. Kun keskuspankkirahaa luodaan, pankkien ja keskuspankin välille muodostuu velkasuhde, kuten kaikissa muissakin transaktioissa. Keskuspankki on velkoja ja liikepankit velallisia.

Keskuspankin on mahdollista ohjata markkinakorkoja haluamalleen tasolle, koska liikepankit ovat riippuvaisia keskuspankkirahan tarjonnasta sekä siitä perittävästä korosta. Mitä korkeampi on keskuspankkirahasta maksettava korko ja mitä niukempaa on keskuspankkirahan saatavuus, sitä suuremman koron liikepankit pyrkivät perimään myöntämistään lainoista. Korkojen noustessa yhä harvempi lainahakemus täyttää lainoille asetetut ehdot ja velkarahan kasvu taloudessa hidastuu. Jatka artikkeliin Keskuspankkiraha ja valtion kulutus

Mitä raha on?

Nykymuotoinen kapitalistinen talousjärjestelmä on rahatalousjärjestelmä. Rahaa voidaan pitää tärkeimpänä taloudellisena instituutiona, sillä sen kautta määritellään nykyisin valtaosa taloudellisiksi ymmärretyistä suhteista. Ylipäätään kasvava määrä ihmisen toiminnasta ja ihmisten välisistä suhteista saa tänä päivänä rahamuodon. Rahatalouden laajentuessa yhä suurempi osa inhimillisestä todellisuudesta tulee riippuvaiseksi rahasta.

Länsimaisissa yhteiskunnissa rahatalous ulottuu lähestulkoon kaikkialle. Arkipäiväisessä toiminnassamme on enää hyvin vähän asioita, jotka eivät liity millään tavalla rahaan. Esimerkiksi ihmisten toimeentulo rakentuu kokonaisvaltaisesti rahan ympärille, kun sekä työpanos että hyvinvoinnin mahdollistava vaihdanta on rahallistettu. Palkat maksetaan rahalla, joka on edelleen vaihdettavissa tavaroihin ja palveluihin. Rahan käytännöllinen merkitys yksilölle onkin helppo ymmärtää omakohtaisen kokemuksen kautta.

Käytännön kokemus ei kuitenkaan auta meitä ymmärtämään rahan laajempaa yhteiskunnallista merkitystä eikä sitä, mistä raha tulee ja mitä raha pohjimmiltaan on. Siksi rahatalousjärjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi onkin välttämätöntä laittaa arkikokemus sivuun ja kiinnittää huomio sellaisiin prosesseihin, jotka tekevät rahan olemuksen näkyväksi. Tällainenkaan tarkastelu ei välttämättä johda yksiselitteiseen lopputulokseen, minkä rahateorian historian tarkastelu osoittaa. Viimeisten vuosisatojen aikana rahan olemusta on pyritty hahmottamaan kahden toisilleen vastakkaisen ajatusmallin pohjalta. Jatka artikkeliin Mitä raha on?